Žalbe i reklamacije

Za nas, Vaše je zadovoljstvo na prvom mestu. Važno nam je da Vam pružimo priliku da izrazite kritiku. Kao i da izjavite reklamaciju. Stoga smo uspostavili sektor za žalbe i reklamacije čiji je cilj uspostavljanje mera za blagovremenu obradu i upravljanje istim. Primljeni prigovori se ocenjuju kako bi se popravile greške ili problemi koji se ponavljaju. Sa reklamacijama se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon).

Ukoliko želite da izjavite reklamaciju to možete učiniti popunjavanjem formulara. Njega je potrebno prethodno odstampati, čitko popuniti i potpisati. Isti, zatim, uz kopiju računa i opis ili fotografije koje upućuju na nesaobraznost pošaljite na adresu reklamacije@ergonomskestolice.rs
Po prijemu Vaše reklamacije biće Vam poslata potvrda pod kojim brojem je zavedena.

Vaša prava u brojevima

 • 2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
 • 14 dana – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima
 • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju
 • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
 • 30 dana – rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

Prodavac je dužan da primi reklamaciju. I postara se da, preko svojih unapred utvrđenih procedura nesaobraznost otkloni (način na koji prodavac utvrđuje osnovanost reklamacije nije predmet zakonske regulative već poslovne politike). Važno je naglasiti da interne procedure prodavca u postupku rešavanja reklamacije ne utiču na prava potrošača da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost.

Ugovor na daljinu

 •  U skladu sa vežećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledečem:
 •  Obrazac izjave o odustanku od ugovora se dostavlja u pisanoj formi na e-mail adresu: office@ergonomskestolice.com
  ili na adresu:
 •  ERGONOMSKE STOLICE         

Adresa: Uroša Martinovića 16/lokal 3, Novi Beograd/Savada

 Mob: (+381) 64 657 83 26, Tel: (+381) 11 618 28 00

Radno Vreme: 08:00-20:00 sati radnim danima
                    09:00-13:00 sati subotom

 •  Potrošač ostvaruje pravo na od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koji je odredio potrošač a koji nije prevoznik.
 • Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveza plačanja troškova vezanih za slanje robe koja se vrača usled odustanka od ugovora.
 • Proizvodi moraju biti nekorišćeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora.
 • Potrošač može u roku od 14 dana od dana od zaključenja ugovora da daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 • Član 33. Zakona o zaštiti potrošača.
 • Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34 i 35 ovog zakona.
 • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora a najkasnije u roku od 14 dana prijema izjave o odustanku.